LignoBoost Demo AB

LignoBoost demonstrationsanläggning i Bäckhammar invigdes 2007. Anläggningen drivs av LignoBoost Demo AB, ett dotterbolag till Innventia. Det bildades i syfte att demonstrera konceptet LignoBoost i en nästan kommersiell skala, men anläggningen är idag mycket mer än så – en infrastruktur för bioraffinaderiutveckling. Framtidsvisionen är att utveckla anläggningen till ett bioraffinaderi där ved/sågspån/avverkningsrester och svartlut förädlas till kemikalier, material och högvärdig energi.

Det pågår en daglig produktion av högkvalitativt lignin på anläggningen. Man utför även uppdrag för kunder som vill utvärdera sin egen svartlut eller ligninprodukter från svartlut. Det är dessutom möjligt att utföra storskalig produkt- och processutveckling på anläggningen.

Demonstrationsanläggningen kan med full bemanning producera upp till 8 000 ton lignin per år, vilket kan användas för storskaliga försök. Med dagens bemanning är ca 1 000 ton möjligt. Till exempel har ligninbränslet använts i långtidsförsök (2007-2008) för att ersätta kol på Fortums kraftvärmeverk i Stockholm (Lindman 2009). Ett annat exempel är fullskaleförsök i en mesaugn i ett svenskt massabruk, där ersättning av fossila bränslen utvärderades.

LIGNOBOOST

LignoBoost är en unik teknik, för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk, som rönt mycket uppmärksamhet. Tekniken har utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers tekniska högskola, bl a inom ramen för tre forskningsprogram sedan slutet av 90-talet.

LignoBoost-processen ger möjligheter till kapacitetsökning vid massabruket till lägre kostnad än utbyggnad av en ”trång” sodapanna.

Lönsamheten förbättras ytterligare om ligninet kan utnyttjas som:

Ersättning för eldningsolja eller naturgas i till exempel massabrukens mesaugnar.
Råvara för produktion av värdefulla produkter, som till exempel kolfibrer.
LignoBoost är en av de tekniker som finns tillgängliga och redo att användas för att utveckla ditt bioraffinaderi. Sedan 2008 ägs LignoBoost-tekniken av Valmet.

VI ERBJUDER

Möjligheter till samarbetsprojekt där svartlut utvärderasför LignoBoost-processen eller andra koncept där lignin separeras från svartlut (till exempel med hjälp av membranfiltrering, centrifugering etc. i demoskala).
Möjligheter till samarbetsprojekt där vi tillsammans utvecklar användning av lignin i olika produkter
Storskalig produktion av lignin för leverans till er enligt t ex årsvisa avtal
Modellering av din massafabrik – material, Na/S, energi och vatten balansen – inklusive en teknisk-ekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost konceptet i ditt massabruk.
Processutveckling för att förbättra dina bioraffinaderimöjligheter.
FoU-projekt skräddarsydda för dina ändamål.